خدمات قابل ارائه

خدمات تخصصی ساخت سلول های تولید کننده پروتئین های نوترکیب و آنتی بادی های مونوکلونال طراحی آزمایش و مشاوره طرح های تولیدی و تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی مشاوره تاسیس آزمایشگاه های تخصصی تحقیقاتی در زمینه بیوتکنولوژی  مشاوره شغلی در زمینه