دستاوردها:

 • کسب مدرک دانش بنیانی پایه ۱ محصول ودولیزوماب در سال ۱۳۹۷
 • کسب مدرک دانش بنیانی محصول پروتئین های طبیعی هیدرولیز شده در سال ۱۳۹۹
 • کسب جایزه بزرگ جشنواره بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۹۷
 • ورود به عرصه تولید مواد اولیه آرایشی بهداشتی از سال ۱۳۹۹
 • اشتغالزایی
 • صرفه جویی ارزی

چشم انداز آتی شرکت در افق ۱۴۰۴:

 • توسعه فیزیکی: کسب استقلال فیزیکی و فنی و خروج از شتابدهنده پرسیس ژن پار
 • بومی­سازی تولید رده­های تولید­کننده داروهای نوترکیب: این شرکت در نظر دارد با بومی سازی فرآیند تولید سلول­های تولیدکننده داروها و محصولات نوترکیب و هدایت پروژه­های آتی این شرکت به سمت تولید این سلول­ها از مراحل اولیه که در­ حال­حاضر در خارج از کشور تامین می­گردد نقش بیشتری در رفع نیازهای کشور در این حوزه ایفا کند و مانع از خروج ارز گردد.
 • متنوع سازی محصولات: تولید محصولات متنوع کاربردی و ارزشمند از منابع ارزانقیمت داخلی، فرموله کردن آنها به منظور استفاده­های متفاوت آرایشی- بهداشتی و دارویی
 • حضور مؤثر در پروژه­های مرز دانش نظیر پروژه های سلول درمانی
 • صادرات محصولات تولیدی